Globos centras- tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia ir organizuoja paslaugas bei pagalbą:

Globojamiems,įvaikintiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams;

budintiems globotojams;

įtėviams;

bendruomeninių vaikų globos namųdarbuotojams;

šeimynų dalyviams;

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams;

globėjams (rūpintojams) –susijusiems ir nesusijusiems giminystės ryšiais

Globos centro teikiamos paslaugos

Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) paieška. Globos centras rūpinasi, kad kiekvienam vaikui, kuriam reikalinga laikinoji ar nuolatinė globa, būtų surasti geriausiai jo interesus ir poreikius atitinkantys budintys globotojai, globėjai (rūpintojai). Paiešką globos centro darbuotojai vykdo pasitelkdami Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS), bendradarbiaudami su kitais globos centrais, viešindami globą ir įvaikinimą – renginiuose,bendruomenėse, informacinėse priemonėse.

Konsultacijos ir informavimas ketinantiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais ar ketinantiems steigti šeimyną. GIMK programos mokymai būsimiems budintiems globotojams, globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams. Pagrindiniai mokymų uždaviniai: saugios aplinkos užtikrinimas ir vaiko fizinių poreikių tenkinimas, vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas, pagalba vaikui užmezgant patvarius tarpasmeninius santykius, bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

Socialinės - psichologinės konsultacijos: pagalba budinčių globotojų, globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių šeimoms sukuriant ir palaikant saugius ir patvarius tarpasmeninius santykius, sprendžiant psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinant gebėjimą bendrauti, psichologinį atsparumą, vaikų saugumą. Pagalba sudarant palankias fizines, ugdymosi ir emocines sąlygas augti šeimai artimoje aplinkoje.

Kitų reikalingų specialistų konsultacijos. Esant galimybei – teikiama savanorių, logopedų, specialaus pedagogo, teisininko ar kitų specialistų pagalba.

Socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas: tarpininkavimas ir atstovavimas užmezgant bei palaikant kontaktą subiologine vaiko šeima ir artimaisiais. Periodinių susitikimų organizavimas, vaiko parengimas susitikimams, vaiko ir jo globėjų ar įtėvių interesų atstovavimas, užtikrinant saugią susitikimų aplinką.

Globos koordinatoriaus pagalba: konsultacijos, kaip spręsti šeimoje kylančias problemas, kartu ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų (vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, buities tvarkymo, konfliktų sprendimo klausimais) sudarant pagalbos šeimai veiksmų planą. Koordinavimas pagalbos – socialinės, psichologinės, psichoedukacinės, psichosocialinės, teisinės, konsultacinės ir kt. vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, globojamiems(rūpinamiems), įvaikintiems bei budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir įtėviams, jų pačių prašymu.

Budinčių globotojų, globėjų ir įvaikintojų vertinimas pagal GIMK programą: atestuoti GIMK programos mokytojai ruošia įtėvius,globėjus, budinčius globotojus ir teikia išvadas dėl pasirengimo prižiūrėti, globoti ir įvaikinti vaikus. Vertina globėjus, susijusius giminystės ryšiais, šeimas dėl galimybės priimti svečiuotis vaikų globos namuose ar šeimynoje gyvenančius vaikus ir teikia rekomendacijas. Kartu su globos koordinatoriumi peržiūri globos kokybę. Nagrinėja ir vertina asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą.

Mokymai bei konsultacijos bendruomeninių globos namų darbuotojams: organizuoja individualias ar grupines konsultacijas socialiniams darbuotojams, tęstinius mokymus, veda savitarpio pagalbos grupes, esant galimybei – teikia pagalbą.

Dalyvavimas vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose ir nuolatinės globos peržiūrose, kai globos centras teikia paslaugas globėjui (rūpintojui) ir (ar) globojamam (rūpinamam) vaikui.

Laikino atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams.

 

Informacija parengta pagal: globoscentrai.lt

 

 

Paparciu seimos namu GIMK logo

Paskutinį mėnesį Vasaris 2023 Kitą mėnesį
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
week 5 1 2 3 4 5
week 6 6 7 8 9 10 11 12
week 7 13 14 15 16 17 18 19
week 8 20 21 22 23 24 25 26
week 9 27 28

 zenklas1

 zenklas2

Projekto logotipas

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas,
paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams)
kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“
Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001